Woe 6 juli: ALV CTW 2022 (+haringparty)

Algemene Ledenvergadering

Sport en Ontspanningsvereniging

‘Club Te Werve’

Woensdag 6 juli 2022

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Paviljoen Te Werve

Het Hoofdbestuur van Club te Werve nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 juli, aanvang 20.00 uur. Voorafgaand is er voor leden die zich aanmelden voor de ALV een gratis haringparty. Deze start om 18.30 uur en duurt tot kort voor de start van de ALV.

 

Aan- en afmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar edwinjvanderzijden@gmail.com

 

Link naar alle documenten (inloggen vereist).

AGENDA

 

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 30/6/21

4. Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar (2021)

5. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar (2021)

6. Verslag Kascontrolecommissies

7. Benoeming Kascontrolecommissie

8. Begroting voor het lopende verenigingsjaar (2022)

9. Contributie voor het lopende verenigingsjaar (2022)

10. Project verbouwing Paviljoen

11. Visieproject

12. Horeca

13. Bestuursverkiezing

14. Wat verder ter tafel komt

15. Rondvraag

16. Sluiting

 

Toelichting bij punt 13 van de agenda.

Reglementair is aan de beurt om af te treden Ton Henskens en Hendrik-Jan van der Keijl. Beide stellen zich herkiesbaarOscar Staaldekkers heeft vorig jaar aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor om Justin de Korte a.i. aan te stellen als Penningmeester.

 

Na afloop gezamenlijk een hapje en een drankje
op kosten van Club Te Werve!

Club Nieuws Overzicht