Woe 6 juli: Haringparty + ALV club Te Werve

Woensdag 6 juli organiseert het hoofdbestuur van Club Te Werve hun jaarlijkse Algemene Ledenveradering. Op de agenda staan ook interessante onderwerpen voor de tennisleden.

Gratis haringparty! 

Om het nuttige met het aangename te verenigen is er voorafgaand aan de ALV een heerlijke haringparty georganisserd. Deze start om 18.30 uur, waarna om 20.00 uur de ALV start

 

 Laat dit niet lopen!

 

 

Aan- en afmelden voor de ALV kan door een mail te sturen naar edwinjvanderzijden@gmail.com

 

Hieronder de (aangepaste) agenda.

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 30/6/21

4. Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar (2021)

5. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar (2021)

6. Verslag Kascontrolecommissies

7. Benoeming Kascontrolecommissie

8. Begroting voor het lopende verenigingsjaar (2022)

9. Contributie voor het lopende verenigingsjaar (2022)

10. Project verbouwing Paviljoen

11. Visieproject Te Werve 2030

12. Horeca

13. Bestuursverkiezing

14. Wat verder ter tafel komt

15. Rondvraag

16. Sluiting

 

Toelichting bij punt 13 van de agenda.

Reglementair is aan de beurt om af te treden Ton Henskens en Hendrik-Jan van der Keijl. Beide stellen zich herkiesbaarOscar Staaldekkers heeft vorig jaar aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Het bestuur stelt voor om Justin de Korte a.i. aan te stellen als Penningmeester.

 

 

Na afloop gezamenlijk een hapje en een drankje op kosten van Club Te Werve!

 

Met dank en vriendelijke groeten,
 
Edwin van der Zijden
06 16 46 46 26
Nieuws Overzicht