ALV 2020

Algemene Ledenvergadering 10 september 2020
Aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Notulen ALV 5 september 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Samenstelling bestuur en feestcommissie
 5. Goedkeuring jaarverslagen
  1. Jaarverslag gevoerd beleid
  2. Jaarverslag technische commissie
  3. Financieel jaarverslag
 6. Begroting 2021
  Contributie 2021
 7. Bridgen in het seizoen 2020-2021
  Corona-maatregelen
  Opstelling tafels
  Ventilatie
 8. Bridgekalender 2020-2021
 9. Spelen op Stepbridge
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag en sluiting

Bestuur en Feestcommissie

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:

Valentine van Delft     algemeen lid
Monique Smink           penningmeester
Yvonne Notenboom   voorzitter

De feestcommissie bestaat uit:
Ria Baak
Monique Smink
Lily Kooper