ALV 2021

Algemene Ledenvergadering 9 september 2021
Aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Notulen ALV 10 september 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring jaarverslagen
  1. Jaarverslag 2020 gevoerd beleid
  2. Jaarverslag 2020-2021 technische commissie
  3. Financieel jaarverslag 2020
 5. Begroting 2022
  Contributie 2022
 6. Bridgekalender 2021-2022
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag en sluiting

Bestuur en Feestcommissie

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:

Valentine van Delft     algemeen lid
Monique Smink           penningmeester
Yvonne Notenboom   voorzitter

De feestcommissie bestaat uit:
Ria Baak
Monique Smink
Lily Kooper