ALV 2022

Algemene Ledenvergadering 3 november  2022
Aanvang 19.30 uur

 1. Opening
 2. Notulen ALV 9 september 2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring jaarverslagen
  1. Jaarverslag 2021 gevoerd beleid
  2. Jaarverslag 2021-2022 technische commissie
  3. Financieel jaarverslag 2020
 5. Begroting 2023
  Contributie 2023
 6. Samenstelling bestuur, commissies en vrijwilligers
 7. Bridgekalender 2022-2023
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag en sluiting

Verslag ALV 9 september 2021

VERSLAG
Algemene Ledenvergadering Bridgeclub Te Werve
9 september 2021
Aanvang 19.30 uur

1.      Opening

Yvonne opent de vergadering om 19.30 uur. Er zijn 19 leden aanwezig en 3 bestuursleden. Yvonne heet Ineke Windt van harte welkom.

2.      Notulen ALV 10 september 2020
In de notulen is een jaarverslag van de technische commissie van het bridgejaar 2019-2020 opgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.      Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

4.      Goedkeuring jaarverslagen

a)      Jaarverslag gevoerd  beleid 2020
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

b)      Jaarverslag technische commissie 2020-2021
Omdat er geen competities zijn gespeeld in dit bridgejaar is er geen verslag gemaakt.
In september 2020 is er 2 keer op dinsdagmiddag, 1 keer op zondagmiddag, 1 keer op maandagmiddag en 1 keer op donderdagavond gespeeld. Op 10 september 2020 hielden wij onze ALV en daarna konden wij niet meer spelen vanwege de lockdown i.v.m. covid.
Vanaf 22 juni 2021 konden wij weer zomerbridgen. Aanvankelijk alleen met gevaccineerde leden, in augustus ook met gevaccineerde niet-leden.

c)      Financieel jaarverslag 2020
In 2020 hadden wij geen inkomsten uit de zomerbridge, die vanwege corona niet gehouden kon worden. We sluiten het financieel jaar af met op 31 december 2020 een saldo van € 724,38
Grote uitgaven in de komende jaar zij de aanschaf van een nieuwe computer en in 2022 de viering van ons 75 jarig jubileum.
De vergadering gaat akkoord met het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur.

5.      Begroting 2022
Monique licht de begroting voor het jaar 2022 toe.
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Contributie 2022.
De contributie voor het kalenderjaar 2022 is vastgesteld op €94.50, inclusief het lidmaatschap van Club Te Werve.

Ledenaantal
1 januari 2020: 57
1 januari 2021: 45

6.      Website Club Te Werve https://www.clubtewerve.nl/
Website BC te Werve
https://3029.bridge.nl/
Yvonne laat zien wat je op welke website kunt zien. Op beide websites staat informatie over onze club.

7.      Jaarkalender 2021-2022
Informatie over speciale (feest) drives is te vinden op de websites van Club te Werve – bridge en B.C. te Werve. Daar vind je ook de data van de zondagbridge.
Aan- en afmeldingen
De aan- en afmeldingen waren dit jaar centraal geregeld door Yvonne Notenboom
Wedstrijdleiding en NBB Rekenprogramma 2021-2022
Maandagmiddag
Wedstrijdleiding: Yvonne Notenboom   NBB Rekenprogramma: Yvonne Notenboom
Dinsdagmiddag
Wedstrijdleiding: Dick van der Kwaak     NBB Rekenprogramma: Valentine van Delft
Donderdagavond
Wedstrijdleiding: Lum Honhoff               NBB Rekenprogramma: Yvonne Notenboom
Zondagmiddag
Wedstrijdleiding: Ella van der Sluijs        NBB Rekenprogramma: Valentine van Delft

8.      Commissies en vrijwilligers
Technische commissie                 Lum Honhoff
Dupliceren                                   Lum Honhoff, Dick van der Kwaak, Arie Baak
Feestcommissie                            Monique Smink, Ria Baak, Lily Kooper
Protestcommissie                        Tineke Fros, Lum Honhoff
Public Relations,                          Bertie Fokkelman
      foto’s, teksten websites
Sociale activiteiten,                     Ella van der Sluijs
      bridgekleedjes                      
Slemmetjesbeker                         Aad van Kuijk
Materialen                                   Arie Baak
ICT, websites                                Frank Kooper

9.      Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen onderwerpen die nog besproken moeten worden.

10.  Rondvraag en sluiting
Er is niets voor de rondvraag. Yvonne sluit de vergadering 20.30 uur.
We spelen daarna nog enkele rondes bridge.

Lees meer

Bestuur en Feestcommissie

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:

Valentine van Delft     algemeen lid
Monique Smink           penningmeester
Yvonne Notenboom   voorzitter

De feestcommissie bestaat uit:
Ria Baak
Monique Smink
Lily Kooper