Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Versie 8-sep-2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Tennisvereniging TV Te Werve, Rijswijk, (hierna te noemen: ”TV Te Werve”). TV Te Werve is onderdeel van de Sport- en Ontspanningsvereniging “Club Te Werve”, gevestigd aan Huys De Wervelaan 110 te Rijswijk (hierna te noemen: ”Club Te Werve”) aan alle leden, evenals op alle informatie, diensten en documenten die je via de website van de vereniging verkrijgt of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van TV Te Werve, neem dan contact met ons op via ledenadmin@clubtewerve.nl.

1. Algemeen

1.1 TV Te Werve neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.tvtewerve.nl verstrekte informatie, echter kan TV Te Werve niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 Het gebruik van de informatie op de website www.tvtewerve.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. TV Te Werve is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TV Te Werve. Voorts is TV Te Werve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail.

1.3 TV Te Werve is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten van de website en de verstrekte informatie.

1.4 TV Te Werve is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de leden zijn verstrekt.

2. Links naar en van andere websites

2.1 Deze website biedt links naar externe websites. TV Te Werve is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen en welke gekoppeld zijn aan de website van TV Te Werve.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij TV Te Werve welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de leden. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van TV Te Werve.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd.

4.3 TV Te Werve behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd 
 te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement

TV Te Werve hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Te Werve houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bestuur van TV Te Werve zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TV Te Werve (ter attentie van het Bestuur)
Huys De Wervelaan 110
2283 TM Rijswijk
of per mail via: ledenadmin@clubtewerve.nl 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door TV Te Werve verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie;
 • Het versturen van het clubblad Te Werve Nieuws, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de vereniging of de KNLTB en de vereniging (o.a. toernooiplanner).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN;
 • (pas-)foto (deze is verplicht voor alle leden van TV Te Werve).
 • Speelsterkte enkel en dubbel;
 • KNLTB-nummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Leden van de TV Te Werve worden automatisch lid van de KNLTB. Wij willen hier uitdrukkelijk verwijzen naar de privacy statement van de KNLTB, https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten en onderhouden van de website van TV Te Werve. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal
Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door TV Te Werve georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op de website van onze vereniging of op sociale media, die op naam staan van TV Te Werve (Facebook). Bij deelname aan een activiteit en/of evenement van TV Te Werve gaat u hier automatisch mee akkoord.

Bewaartermijn
TV Te Werve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens TV Te Werve van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
 • Wij maken een back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens (Recht van verzet)
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij verzoeken u kennis te nemen van de privacy statement van de KNLTB, de bijhorende FAQ en het formulier van Recht op bezwaar. Deze documenten zijn te vinden op de site van de KNLTB, https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar/

Websitecookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TV Te Werve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TV Te Werve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je contact op te nemen met het Bestuur TV Te Werve. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via: ledenadmin@clubtewerve.nl.