ALV Club Te Werve op 17 april 2024 - 19:30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING "CLUB TE WERVE"

Woensdag 17 april 2024, aanvang 19:30

Locatie: Paviljoen Te Werve

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag

18 april 2023

4. Financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar 2023

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Benoeming Kascontrolecommissie

7. Begroting en contributie 2024

8. Voordracht HB benoeming Eric Oldenburger als Erelid van Club te Werve

9. Project verbouwing Paviljoen

10. Benoeming bestuursleden. Tijdelijk Tanja Ubert commissaris communicatie, totdat de vacature vervuld is.

11. Vacatures secretaris, commissaris onderhoud, commissaris communicatie en commissaris horeca.

12. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

14. Sluiting

Na afloop gezamenlijk een hapje en een drankje op kosten van

Club Te Werve!

Club Nieuws Overzicht